آلمان در رده‌بندی آزادی رسانه‌ها که توسط سازمان «گزارشگران بدون مرز» انجام شده، به رتبه بیست و یکم سقوط کرده است. این سازمان از وضعیت بد آزادی رسانه‌ها در جهان خبر می‌دهد. به گفته تاگزشاو، «بحران‌ها، جنگ‌ها و گسترش استبداد» در جهان دلیل اصلی این وضعیت بد است. سرکوب گزارشگران مستقل در روسیه و دستگیری گسترده خبرنگاران در ترکیه از نمونه‌های روشن آن است. از آلمان نیز به دلیل حمله علیه خبرنگاران در حاشیه تظاهرات‌ها، به‌عنوان نمونه‌ای منفی یاد می‌شود. «گزارشگران بدون مرز» می‌گوید که این حمله‌ها در سال ۲۰۲۲ به ۱۰۳ مورد رسیده است. آلمان سال گذشته در مقام شانزدهم این رده‌بندی قرار گرفته بود.

03/05/2023

آزادی رسانه‌ها در آلمان؛ سقوط از رده شانزدهم به بیست‌ویکم

آلمان در رده‌بندی آزادی رسانه‌ها که توسط سازمان «گزارشگران بدون مرز» انجام شده، به رتبه بیست و یکم سقوط کرده است. این سازمان از وضعیت بد آزادی رسانه‌ها در جهان خبر می‌دهد. به گفته تاگزشاو، «بحران‌ها، جنگ‌ها و گسترش استبداد» در جهان دلیل اصلی این وضعیت بد است. سرکوب گزارشگران مستقل در روسیه و دستگیری گسترده خبرنگاران در ترکیه از نمونه‌های روشن آن است. از آلمان نیز به دلیل حمله علیه خبرنگاران در حاشیه تظاهرات‌ها، به‌عنوان نمونه‌ای منفی یاد می‌شود. «گزارشگران بدون مرز» می‌گوید که این حمله‌ها در سال ۲۰۲۲ به ۱۰۳ مورد رسیده است. آلمان سال گذشته در مقام شانزدهم این رده‌بندی قرار گرفته بود.