کسی که روی ویلچر نشسته برای ورود به اتوبوس کمک دریافت نمی‌کند یا درخواست خانواده‌ای غیرآلمانی برای بازدید از آپارتمان جدید پذیرفته نمی‌شود. به گزارش روزنامه میگاتزین، این‌ها مواردی از تبعیض هستند که هنوز هم در آلمان دیده می‌شوند. فِرِدا آتامان، کمیسر آژانس ضدتبعیض، در گزارش سالانه خود می‌گوید: «سطح تبعیض در آلمان به‌طور نگران‌کننده‌ای بالاست. ۱۶ درصد از شهروندان می‌گویند که در پنج سال گذشته تبعیض را تجربه کرده‌اند که این تعداد شامل ۱۳ میلیون نفر می‌شود.» براساس این گزارش که روز سه‌شنبه در برلین منتشر شد، ۳۷ درصد از تبعیض‌ها نژادپرستانه و ۳۲ درصد به‌دلیل بیماری یا ناتوانی گزارش شده‌اند.

17/08/2022

آتامان: «سطح تبعیض در آلمان بالاست»

کسی که روی ویلچر نشسته برای ورود به اتوبوس کمک دریافت نمی‌کند یا درخواست خانواده‌ای غیرآلمانی برای بازدید از آپارتمان جدید پذیرفته نمی‌شود. به گزارش روزنامه میگاتزین، این‌ها مواردی از تبعیض هستند که هنوز هم در آلمان دیده می‌شوند. فِرِدا آتامان، کمیسر آژانس ضدتبعیض، در گزارش سالانه خود می‌گوید: «سطح تبعیض در آلمان به‌طور نگران‌کننده‌ای بالاست. ۱۶ درصد از شهروندان می‌گویند که در پنج سال گذشته تبعیض را تجربه کرده‌اند که این تعداد شامل ۱۳ میلیون نفر می‌شود.» براساس این گزارش که روز سه‌شنبه در برلین منتشر شد، ۳۷ درصد از تبعیض‌ها نژادپرستانه و ۳۲ درصد به‌دلیل بیماری یا ناتوانی گزارش شده‌اند.