اخبار کوتاه خبر

دوچرخه ها بیشتر در کدام منطقه برلین دزدی می شوند؟

سه شنبه ۱۷ آوریل ۲۰۱۸

دوچرخه سواران برلین باید از ایمنی دوچرخه خود بویژه در مرکز شهر هراس داشته باشند. به گونه مثال در سال ۲۰۱۷ بیشترین دوچرخه در مرکز شهر دزدی شده اند. این بررسی که به درخواست حکومت ایالتی برلین انجام شده، نشان می دهد که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۷ هزار دوچرخه و در سال ۲۰۱۶ بیش از ۳۰هزار دوچرخه در برلین دزدی شده اند. این بررسی نشان می دهد که پولیس تنها توانسته است در چند مورد مجرمان را شناسایی نماید.