Photo: Dawod Adil
21/12/2023

تظاهرات در دفاع از حقوق پناهندگان در برلین

تظاهرات دفاع از حقوق پناهندگان در برلین: ناکامی اجرای توافق پیوند خانواده در آلمان