Photo by Markus Spiske on Unsplash
19/11/2023

چه کسانی به طور خاص تحت تبعیض قرار می‌گیرند؟

 چه کسانی به طور خاص تحت تأثیر تجارب تبعیض قرار می‌گیرند و افراد در کجا تبعیض را تجربه می کنند؟ مطالع‌ی که توسط دانشمندان مؤسسه DeZIM نشان می‌دهد: تجارب تبعیض و/یا نژادپرستی اغلب در حوزه مراقبت‌های بهداشتی گزارش می‌شود. این اغلب بر گروه های جمعیتی تأثیر می‌گذارد که از نظر نژادی مشخص هستند و وابستگی آنها به آلمان مکرراً موضوع بحث عمومی است: سیاه پوستان، آسیایی ها و مسلمانان.

از ژوئن تا نوامبر ۲۰۲۲ مؤسسه DeZIM، تجربیات تبعیض مردم در آلمان را بررسی کردند. بیش از ۲۱۰۰۰ نفر در آلمان در این نظرسنجی گسترده شرکت کردند. تمرکز بر سلامت، دسترسی به خدمات بهداشتی، تجربیات تبعیض و نژادپرستی در هنگام استفاده از خدمات بهداشتی و تأثیرات آنها بر مراقبت های بهداشتی متمرکز بود.

 تجارب تبعیض و نتایج کلیدی 

تجارب تبعیض و/یا نژادپرستی عموماً گسترده است: این تجارب از نظر نوع و فراوانی با توجه به گروه‌های اجتماعی، ویژگی‌های تبعیض و فضاهای اجتماعی متفاوت است. این چیزی است که “کانون نظارت ملی تبعیض و نژادپرستی” نشان می‌دهد.

در مراقبت‌های بهداشتی، تجارب تبعیض و/یا نژادپرستی اغلب گزارش می‌شود. کانون نظارت ملی تبعیض و نژادپرستی می پرسد: تجربیات نژادپرستی و تبعیض و سلامت چگونه به هم مرتبط هستند؟

چه کسانی در مراقبت های بهداشتی تبعیض را تجربه می کنند؟

زنان بیشتر از مردان تجربه‌های منفی دارند: ۳۹ درصد از زنان سیاه‌پوست، ۳۵ درصد از زنان مسلمان و ۲۹ درصد از زنان آسیایی حداقل گاهی اوقات رفتار ناعادلانه یا بدتری را گزارش می‌کنند.

تقریباً یک نفر از هر سه نفری که از نظر نژادی مورد تبعیض قرار گرفته، می گوید که شکایات آنها جدی گرفته نشده است. به ویژه در میان زنان: زنان مسلمان (۳۹ درصد)، زنان آسیایی (۳۷ درصد) و به همین دلیل پزشک خود را تغییر داده اند. برای زنانی که از نظر نژادی مشخص نیستند، این رقم حدود ۲۹٪ است.

تبعیض در حوزه سلامت چه پیامدهایی دارد؟

مردم، به ویژه زنان از مراجعه به پزشکان اجتناب می کنند: ۱۳ تا ۱۴ درصد از زنان سیاه پوست، آسیایی و مسلمان می‌گویند که به دلیل ترس از تبعیض، درمان را به تعویق انداخته اند یا کاملاً اجتناب کرده اند. برای مردان، این نسبت حدود ۸٪ است.

تبعیض و نژادپرستی فراتر از عواقب فوری برای افراد آسیب دیده، همچنین می‌تواند به طور غیر مستقیم به کل جامعه آسیب برساند. هر چه تجارب تبعیض و/یا نژادپرستی بیشتر تجربه شود، شواهدی از اختلال اضطراب و علائم افسردگی قوی‌تر است. به ویژه هنگامی که در نهادهایی که واقعاً برای حمایت از شهروندان و ارائه کمک استفاده می‌شوند، تبعیض رخ می‌دهد، این می‌تواند منجر به از بین رفتن جدی اعتماد شود.

Photo by Markus Spiske on Unsplash