09/11/2023

گفتگو با وجیهه رستگار آواز خوان مشهور افغانستان در باره کمک به زلزله زدگان هرات

گفتگو با وجیهه رستگار آواز خوان مشهور افغانستان در باره کمک به زلزله زدگان هرات