تحصن سه روزه علیه سیاست‌های سخت طالبان با تأکید بر تغییر وضعیت زنان، حقوق انسانی، و مساویت جنسیتی. #تظاهرات_برلین #حقوق_زنان #حقوق_انسانی

25/10/2023

تحصن سه روزه علیه سیاست‌های سخت طالبان با تأکید بر تغییر وضعیت زنان

تحصن سه روزه علیه سیاست‌های سخت طالبان با تأکید بر تغییر وضعیت زنان، حقوق انسانی، و مساویت جنسیتی. #تظاهرات_برلین #حقوق_زنان #حقوق_انسانی