یادبود شهدای انفجار بغلان و زلزله هرات: ختم قرآن در مرکز اسلامی افغان‌های برلین

18/10/2023

یادبود شهدای بغلان و زلزله هرات در مرکز اسلامی افغان‌های برلین

یادبود شهدای انفجار بغلان و زلزله هرات: ختم قرآن در مرکز اسلامی افغان‌های برلین