این راهپیمایی در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ برای حمایت از حقوق پناهندگان زیر سن قانونی برگزار شد.
و به مناسبت مواردی چون ممنوعیت دسترسی به تحصیلات، انتظار طولانی برای وکالت، کمبود کارشناسان اجتماعی آموزشی و منابع ناکافی، غذای نامناسب و شرایط زندگی ناانسانی برای پناهندگان زیر سن قانونی در برلین تشکیل شده است.
27/09/2023

تظاهرات درحمایت از پناهندگان زیر سن دربرلین

این راهپیمایی در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ برای حمایت از حقوق پناهندگان زیر سن قانونی برگزار شد. و به مناسبت مواردی چون ممنوعیت دسترسی به تحصیلات، انتظار طولانی برای وکالت، کمبود کارشناسان اجتماعی آموزشی و منابع ناکافی، غذای نامناسب و شرایط زندگی ناانسانی برای پناهندگان زیر سن قانونی در برلین تشکیل شده است.