11/09/2023

ادامه اعتصاب غذایی فعالان زن افغانستان در شهر کلن آلمان

بیش از یک هفته از اعتصاب غذایی شماری از فعالان زن افغانستان می‌گذرد. برخی از این فعالان که مدتی در زندان طالبان بودند ازجمله خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی سازمان ملل و جامعه بین المللی هستن