Photo: Dawod adil
28/08/2023

بازدید از نانوایی یک افغان در شهر هانوفرآلمان

بازدید از نانوایی یک افغان در شهر هانوفرآلمان و گفتگو در مورد تجریه مهاجرت اش در ایالت نیدرساکسن