پناهجوی افغان در آلمان با راه اندازی یک تجارت کوچک و یک نانوایی توانسته است که برای چند مهاجر دیگر نیز زمینه‌ کار را در شهر دارمشتات فراهم کند

28/08/2023

از مهاجرت از افغانستان تا کار آفرینی در آلمان

پناهجوی افغان در آلمان با راه اندازی یک تجارت کوچک و یک نانوایی توانسته است که برای چند مهاجر دیگر نیز زمینه‌ کار را در شهر دارمشتات فراهم کند