15/08/2023

تظاهرات افغان‌های مقیم برلین در سالروز سقوط افغانستان به دست طالبان

تظاهرات افغان‌های مقیم برلین به مناسبت پانزدهم آگوست روز سقوط افغانستان به دست طالبان