خدیجه عبادی مهاجر ایرانی شاکن والزروده، شهری در ایالت نیدرزاکسن، است. او در مرکز دیاکونی کار می‌کند. با او درباره مهاجرت و چالش‌هایش گفت‌وگو کرده‌ایم.

05/08/2023

ناامنی کمپ را تحمل کردیم تا زندگی را از نو بسازیم؛ گفت‌وگو با خدیجه عبادی

خدیجه عبادی مهاجر ایرانی شاکن والزروده، شهری در ایالت نیدرزاکسن، است. او در مرکز دیاکونی کار می‌کند. با او درباره مهاجرت و چالش‌هایش گفت‌وگو کرده‌ایم.