این گفت‌وگو از مجموعه گزارش‌های «تور امل» در ایالت نیدرزاکسن است.

30/07/2023

زندگی دانشجویی در آلمان چگونه است؟ گفت‌وگو با سهند خرمی

این گفت‌وگو از مجموعه گزارش‌های «تور امل» در ایالت نیدرزاکسن است.