این رویداد فرهنگی روز جمعه ۱۶ ژوئن/ جون در برلینیشه گالری برلین برگزار شد.

25/06/2023

میم مثل مقاومت؛ نمایش فیلم‌های کوتاه نوجوانان افغانستان در برلین

این رویداد فرهنگی روز جمعه ۱۶ ژوئن/ جون در برلینیشه گالری برلین برگزار شد.