Foto: epd/Juergen Blume
22/06/2023

تبعیض آشکار علیه پناهندگان در بازار کار

 زمانی که پناهندگان به دنبال شغل هستند، در موقعیت ضعف قرار می‌گیرند. آنها به سختی چیزی در مورد قانون کار می دانند – و سپس به طور منظم مورد استثمار قرار می‌گیرند. به گفته وزارت کار و امور اجتماعی برلین، افراد دارای سابقه پناهندگی یا مهاجرت اغلب در بازار کار مورد استثمار قرار می‌گیرند.  Cansel Kızıltepe سناتور کار و امور اجتماعی برلین  (SPD) روز چهارشنبه در جریان بازدید از مرکز مشاوره برلین برای مهاجرت و کار خوب BEMA گفت: استثمار کارگری زمانی قابل مشاهده است که صحبت از افرادی از کشورهای دیگر باشد که با مقررات قانونی آلمان آشنا نیستند.
بطور مثال، یک آژانس کار موقت به چندین شهروند کشور ثالث از اوکراین – پناهندگان بدون تابعیت اوکراینی – پیشنهاد شغل داد اما پس از چند ماه با توجیهات ضعیف، هر ماه چند صد یورو از دستمزد آنها کسر می‌کرد. بسیاری از کارفرمایان این احساس را دارند که می‌توانند هر کاری که بخواهند، انجام دهند.

مهاجران در مضیقه هستند

  Katja Karger رئیس برلین-براندنبورگ در کنفدراسیون اتحادیه کارگری آلمان (DGB) می‌گوید که از منظر اتحادیه کارگری، به طور کلی هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد: “کارکنان مهاجر معمولاً کسانی هستند که در مورد کار خوب، دستمزد خوب، قراردادهای چانه زنی جمعی و تصمیم گیری مشترک در مضیقه هستند. به همین دلیل مهم است که کنترل‌ها نیز باید تقویت شوند. حداقل دستمزد برای همه اعمال می‌شود، اما اینکه تا چه حد به آن احترام گذاشته می‌شود، موضوع کنترل است و هنوز جای بهبود وجود دارد”.

مشاوره به یازده زبان

سال گذشته، مرکز مهاجرت  BEMA حدود ۶۰۰۰ مشاوره در مورد مسائل اجتماعی، قانون کار و اقامت را به حدود ۴۲۰۰ نفر از ۱۱۳ کشور ارائه کرد.  گروه مشاوره به یازده زبان از جمله عربی، یونانی، کردی، لهستانی و ترکی به پناهندگان و مهاجران که در موقعیت‌های کاری نامطمئن هستند، مشوره می‌دهد.
با توجه به تجربه مشاوران، فسخ غیرموجه قرارداد کاری بدون اطلاع قبلی، فسخ شفاهی، کار بدون قرارداد، فسخ به دلیل بیماری و نادیده گرفتن حقوق تعطیلات از موارد عمده‌ای هستند که پناهندگان با آن روبرو اند.

Foto: epd/