تور هنری فرهاد دریا هنرمند مشهور افغانستان که زیر چتر «آوازهای خفه شده» از شهر روتردام هالند شروع شده بود با اجرای کنسرتی در شهر فرانکفورت به پایان رسید

11/06/2023

آوازهای خفه شده»؛ تور فرهاد دریا در فرانکفورت »

تور هنری فرهاد دریا هنرمند مشهور افغانستان که زیر چتر «آوازهای خفه شده» از شهر روتردام هالند شروع شده بود با اجرای کنسرتی در شهر فرانکفورت به پایان رسید