گفتگو با آقای ابراهیم هوتک ریس اسبق (گویته انستیتوت) در افغانستان همچنان متصدی برنامه های این مرکز در تبعید (بخش افغانستان)
10/06/2023

گفت‌وگو با رییس پیشین انستیتو گوته

گفتگو با آقای ابراهیم هوتک ریس اسبق (گویته انستیتوت) در افغانستان همچنان متصدی برنامه های این مرکز در تبعید (بخش افغانستان) #آلمان