نمایشگاهی تحت نام ما چه کسی هستیم در شهر بن آلمان برگزار شده‌است. این نمایشگاه بیشتر بر داستان های مهاجرت و موضوع تبعیض متمرکز است. به گفته برگزار کنندگان قرار است این نمایشگاه تا هشتم اکتوبر امسال ادامه یابد

01/06/2023

«ما چه کسی هستیم» نمایشگاهی در شهر

نمایشگاهی تحت نام ما چه کسی هستیم در شهر بن آلمان برگزار شده‌است. این نمایشگاه بیشتر بر داستان های مهاجرت و موضوع تبعیض متمرکز است. به گفته برگزار کنندگان قرار است این نمایشگاه تا هشتم اکتوبر امسال ادامه یابد