bild: epd-bild/Christian Ditsch
23/05/2023

افزایش نمایندگان با پیشینه مهاجرت در پارلمان آلمان

تعداد نمایندگان با پیشینه مهاجرت در پارلمان آلمان نسبت به مجلس‌های دیگر ایالات افزایش یافته است.

مطالعه‌ای که روز دوشنبه توسط رسانه همگرایی انجام شد، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ در مجموع ۱۱/۵ درصد از نمایندگان (۸۳ نماینده) از خانواده‌های مهاجر بوده‌اند. آمار این نمایندگان در پارلمان‌های ایالتی ۷/۲ درصد یا ۱۳۶ نفر است. این در حالی‌ست که در آغاز دهه ۱۹۹۰ تنها سه عضو پارلمان ایالتی در سراسر کشور از خانواده‌های مهاجر بودند.

بیشترین نمایندگان با پیشینه مهاجرت در هامبورگ و کمترین در زارلند

به گزارش روزنامه میگاتزین، تعداد نمایندگان با پیشینه مهاجرت در ایالت‌های مختلف متفاوت است. در هامبورگ ۲۱ درصد، در برمن ۱۹ درصد و در برلین ۱۷ درصد از نمایندگان مهاجر هستند.

از سوی دیگر، در ایالت زارلند نماینده مهاجر وجود ندارد و در زاکسن، زاکسن آنهالت، برندنبورگ، مکلنبورگ و راینلندفالتس تنها ۱ تا ۲ درصد از نمایندگان از خانواده‌های مهاجر هستند. این آمار در ایالت بادن ووتنبرگ به ۱۱ درصد، در هسن به ۹ درصد و در تورینگن به ۳ درصد می‌رسد.

در ایالت‌های راینلند فالتس، باواریا، هسن و زارلند شکاف بین نمایندگان سیاسی و شهروندان مهاجر بسیار زیاد است. پارلمان این ایالت‌ها بازتاب گوناگونی جمعیت آن‌ها نیست.

چپ‌ها دارای بیشترین نمایندگان مهاجر و احزاب اتحادیه کمترین

تعداد نمایندگان مهاجر در احزاب مختلف نیز بایکدیگر متفاوت‌اند. حزب چپ‌ها با ۲۸ درصد بالاترین تعداد نمایندگان مهاجر را در خود جای داده است. احزاب اتحادیه با ۴ درصد دارای کمترین تعداد است.

دیگر حزب‌های راستگرا مانند لیبرال‌ها (FDP)، دموکرات مسیحی‌ها و سوسیال مسیحی‌ها (CDU/CSU) و آلترناتیو برای آلمان (AfD) نیز در مجموع ۷ درصد از نمایندگان خارجی را پذیرفته‌اند. این درحالی‌ست که سهم حزب‌های چپ‌گرا مانند سبزها، چپ‌ها و سوسیال دموکرات‌ها (SPD) درمجموع بین ۱۰ تا ۲۸ درصد است.

در این مطالعه پژوهشگران داده‌های مربوط به نمایندگان با پیشینه مهاجرت را بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار داده‌اند. بودجه این مطالعه توسط بنیاد بوش تامین شده است.

Bild: epd-bild/Christian Ditsch