در این ویدیو با دکتر مرجان محمدزاده ،نویسنده «ژورنال خود مراقبتی و توسعه فردی نوجوانان مهاجر»، گفت‌وگو می‌کنیم.

09/04/2023

نوجوانان و مهاجرت؛ گفت‌وگو با دکتر مرجان محمدزاده

در این ویدیو با دکتر مرجان محمدزاده ،نویسنده «ژورنال خود مراقبتی و توسعه فردی نوجوانان مهاجر»، گفت‌وگو می‌کنیم.