خانم الهی  که تحصیلات اش را در بخش طراحی مد درکشور ایتالیا به اتمام رسانیده است متولد انگلیستان است واز سال ۱۹۹۸ در برلین زندگی میکند

11/03/2023

گفتگو با فرناز الهی طراح مد در برلین

خانم الهی  که تحصیلات اش را در بخش طراحی مد درکشور ایتالیا به اتمام رسانیده است متولد انگلیستان است واز سال ۱۹۹۸ در برلین زندگی میکند