«روز جهانی زن» هر ساله در ۸ مارس/ مارچ برای بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته می‌شود. این روز همچنین نقطه‌‌ای کانونی در جنبش حقوق زنان است تا توجه جهانی را به موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، حقوق باروری، خشونت و سوء استفاده از زنان جلب کند.
امسال نیز نظر به شرایط کنونی زنان در افغانستان، برخی نهادهای حامی حقوق زنان از جمله انجمن اتحاد در آلمان از روز ۸ مارس تجلیل به عمل می‌آورد.
08/03/2023

امروز شماری از نهادهای حامی حقوق زنان درآلمان روز جهانی هشت مارچ را تجلیل کردند

«روز جهانی زن» هر ساله در ۸ مارس/ مارچ برای بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته می‌شود. این روز همچنین نقطه‌‌ای کانونی در جنبش حقوق زنان است تا توجه جهانی را به موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، حقوق باروری، خشونت و سوء استفاده از زنان جلب کند. امسال نیز نظر به شرایط… Read more »