فرش قرمز برلیناله؛ تجمع هنرمندان سینمایی به نشانه همبستگی با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ایران

19/02/2023

همبستگی با خیزش انقلابی ایران روی فرش قرمز برلیناله

فرش قرمز برلیناله؛ تجمع هنرمندان سینمایی به نشانه همبستگی با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ایران