غرفه داران محصولات کشاورزی شان را از سراسر جهان در این نمایشگاه ارایه میدهند و بازدیدکنندگان تجاری و مهمانان خصوصی را هدف قرار می دهند.
هرچند سال های قبل غرفه های از افغانستان نیز در این نمایشگاه حضور داشت اما امسال هیچ غرفه ای از افغانستان نمایندگی نمیکند.
28/01/2023

نمایشگاه بین‌المللی برلین

غرفه داران محصولات کشاورزی شان را از سراسر جهان در این نمایشگاه ارایه میدهند و بازدیدکنندگان تجاری و مهمانان خصوصی را هدف قرار می دهند. هرچند سال های قبل غرفه های از افغانستان نیز در این نمایشگاه حضور داشت اما امسال هیچ غرفه ای از افغانستان نمایندگی نمیکند.