تظاهرات فعالین حقوق بشر، فمینیست ها و شماری از شهروندان مقیم برلین برای همبستگی با زنان افغانستان

14/01/2023

تظاهرات فعالین حقوق بشر، فمینیست ها و شماری ازشهروندان مقیم برلین برای همبستگی با زنان افغانستان

تظاهرات فعالین حقوق بشر، فمینیست ها و شماری از شهروندان مقیم برلین برای همبستگی با زنان افغانستان