ایرانیان مقیم برلین روز شنبه ۱۹ نوامبر در همبستگی با خیزش مردم ایران و بزرگداشت سالگرد آبان خونین به خیابان‌های برلین آمدند. این تجمع در پاسخ به فراخوان حامد اسماعیلیون برگزار شد. گزارش این تظاهرات را این‌جا ببینید.

 

20. نوامبر 2022

تظاهرات ایرانیان مقیم برلین در سالگرد آبان خونین

ایرانیان مقیم برلین روز شنبه ۱۹ نوامبر در همبستگی با خیزش مردم ایران و بزرگداشت سالگرد آبان خونین به خیابان‌های برلین آمدند. این تجمع در پاسخ به فراخوان حامد اسماعیلیون برگزار شد. گزارش این تظاهرات را این‌جا ببینید.