سمیه عادل پس از قهرمانی در هفتمین دور مسابقات بین المللی تکواندوی برلین، پیروزی اش را به شهدای مرکز آموزشی کاج کابل تقدیم کرد.

13/11/2022

سمیه عادل پس از قهرمانی در هفتمین دور مسابقات بین المللی تکواندوی برلین، پیروزی اش را به شهدای مرکز آموزشی کاج کابل تقدیم کرد.

سمیه عادل پس از قهرمانی در هفتمین دور مسابقات بین المللی تکواندوی برلین، پیروزی اش را به شهدای مرکز آموزشی کاج کابل تقدیم کرد.