این برنامه‌ تنها در هفت‌روز به والدین مهاجر نشان می‌دهد چطور می‌توان فرزندی توانا و موفق پرورش داد

11/11/2022

قسمت پنجم نحوه گفتگو با کودک یا مراحل پیش زبانی

این برنامه‌ تنها در هفت‌روز به والدین مهاجر نشان می‌دهد چطور می‌توان فرزندی توانا و موفق پرورش داد