مادر مهاجر، کودک موفق!

روز سوم: عوامل رشد مغز و رشد قدرت بینایی کودک

برنامه ای از داود عدیل

(هفت روز با دکتر نیلوفر کشتیاری)

برای تماس با خانم دکتر کشتیاری می‌توانید به وبسایت زیر مراجعه کنید
Bilingualekinder.com

28/10/2022

مادر مهاجر، کودک موفق!

مادر مهاجر، کودک موفق! روز سوم: عوامل رشد مغز و رشد قدرت بینایی کودک برنامه ای از داود عدیل (هفت روز با دکتر نیلوفر کشتیاری) برای تماس با خانم دکتر کشتیاری می‌توانید به وبسایت زیر مراجعه کنید Bilingualekinder.com