مادر مهاجر، کودک موفق! (هفت روز با دکتر نیلوفر کشتیاری)
روز دوم: فرصت را از دست ندهید
برنامه‌ای از داود عدیل
روز اول: ماجرا از چه قرار است؟
روز دوم: فرصت را از دست ندهید!
روز سوم: معجزه شروع می‌شود!
روز چهارم: زبان مادرانه، قول مردانه!
روز پنجم: شاه کلیدی به نام گفتگو!
روز ششم: مثلث جادوییروز هفتم: چه هدیه‌ای بهتر از این؟ پ
برای تماس با خانم دکتر کشتیاری می‌توانید به وبسایت زیر مراجعه کنید: Bilingualekinder.com
22/10/2022

مادر مهاجر، کودک موفق! (هفت روز با دکتر نیلوفر کشتیاری)

مادر مهاجر، کودک موفق! (هفت روز با دکتر نیلوفر کشتیاری) روز دوم: فرصت را از دست ندهید برنامه‌ای از داود عدیل روز اول: ماجرا از چه قرار است؟ روز دوم: فرصت را از دست ندهید! روز سوم: معجزه شروع می‌شود! روز چهارم: زبان مادرانه، قول مردانه! روز پنجم: شاه کلیدی به نام گفتگو! روز ششم:… Read more »