این یادمان به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و سی سال پس از ترور میکونوس در برلین برگزار شد. موضوع میزگرد این برنامه، مسئله تروریسم جمهوری اسلامی ایران در خارج و داخل کشور، اهداف آن و سیاست کشورهای غربی در قبال آن است. دادگاه حمید نوری و دادخواهی نیز موضوع دیگر این میزگرد است. این یادمان توسط کانون پناهندگان سیاسی ایران و کمیته دفاع از پناهندگان سیاسی برلین برگزار شد.

27. سپتامبر 2022

یادمان جانباختگان دهه ۶۰ و ترور میکونوس در برلین

این یادمان به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و سی سال پس از ترور میکونوس در برلین برگزار شد. موضوع میزگرد این برنامه، مسئله تروریسم جمهوری اسلامی ایران در خارج و داخل کشور، اهداف آن و سیاست کشورهای غربی در قبال آن است. دادگاه حمید نوری و دادخواهی نیز موضوع دیگر این میزگرد… Read more »