Photo by Markus Spiske on Unsplash
23. سپتامبر 2022

پاندمی، اخراج به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را تعلیق نکرد

کشورها شش ماه فرصت دارند تا افراد را به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا اخراج کنند. پس از گذشت این زمان، آنها مسئول روند پناهندگی هستند. اگر اخراج به دلیل کرونا به حالت تعلیق درآمده باشد نیز این امر صدق می‌کند. دادگاه دادگستری اروپا (ECJ) روز پنجشنبه حکم داد که این دوره در مورد تعلیق اخراج مربوط به شیوع بیماری کرونا نیز اعمال می‌شود. پس از انقضای مهلت، دولتی که درخواست انتقال کرده است مسئول است.

دادگاه دادگستری اروپا در چندین پرونده از آلمان تصمیم گرفته است. اگر ایالتی بخواهد بر اساس مقررات دوبلین، یک مهاجر را به کشوری که برای اولین بار وارد شده است اخراج کند، شش ماه فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.

در این مورد خاص، اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگان چندین درخواست پناهندگی را رد کرده بود، زیرا افراد از طریق ایتالیا وارد اتحادیه اروپا شده بودند. طبق مقررات دوبلین، دستور اخراج وی به ایتالیا را صادر کرده بود. با این حال، در نتیجه همه گیری کووید-19، اخراج تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده بود.

یک دوره شش ماهه برای اخراج دوبلین اعمال می‌شود، در صورت عدم حضور برای اخراج، دیگر دوره انتقال وجود ندارد. دیوان دادگستری در حکم خود، مقررات دوبلین را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که مهلت شش ماهه یاد شده، در صورت تعلیق پروازها و سفرها، به خاطر به بیماری همه گیر نیز اعمال می‌شود. بنابراین در مورد فعلی، آلمان مسئول درخواست‌های پناهندگی است. Wiebke Judith، افسر سیاست حقوقی در Pro Asyl توضیح داد: “این یک قضاوت مهم برای حمایت از پناهندگان در اروپا است که به افراد آسیب دیده اطمینان قانونی می‌دهد.”

امل برلین