مصاحبه اختصاصی با باقی سمندر مسول گروه کودکان خیابانی یا کودکان کار در افغانستان

گفتگو با آقای باقی سمندر فعالی سیاسی

17. آگوست 2022

گفتگو با آقای باقی سمندر فعالی سیاسی

مصاحبه اختصاصی با باقی سمندر مسول گروه کودکان خیابانی یا کودکان کار در افغانستان گفتگو با آقای باقی سمندر فعالی سیاسی