مصاحبه اختصاصی با باقی سمندر مسول گروه کودکان خیابانی یا کودکان کار در افغانستان

گفتگو با آقای باقی سمندر فعالی سیاسی

17/08/2022

گفتگو با آقای باقی سمندر فعالی سیاسی

مصاحبه اختصاصی با باقی سمندر مسول گروه کودکان خیابانی یا کودکان کار در افغانستان گفتگو با آقای باقی سمندر فعالی سیاسی