ویژه برنامه یک سال پس از سقوط کابل

مصاحبه اختصاصی با خانم طاهره شمس و خانم مریم آروین بارکزی

15/08/2022

ویژه برنامه یک سال پس از سقوط کابل

ویژه برنامه یک سال پس از سقوط کابل مصاحبه اختصاصی با خانم طاهره شمس و خانم مریم آروین بارکزی