مراسم شمع افروزی و همدری با فامیل های شهدای اخیر غرب کابل

12/08/2022

مراسم شمع افروزی و همدری با فامیل های شهدای اخیر غرب کابل

مراسم شمع افروزی و همدری با فامیل های شهدای اخیر غرب کابل