امین نادیم از سال های زیاد مصروف کار طراحی روی قالین و نمد می باشد او از چند ماه بدینسو در آلمان زندگی میکند

15. جولای 2022

گفتگو با امین نادیم طراح قالین های دیواری

امین نادیم از سال های زیاد مصروف کار طراحی روی قالین و نمد می باشد او از چند ماه بدینسو در آلمان زندگی میکند