امین نادیم از سال های زیاد مصروف کار طراحی روی قالین و نمد می باشد او از چند ماه بدینسو در آلمان زندگی میکند

15/07/2022

گفتگو با امین نادیم طراح قالین های دیواری

امین نادیم از سال های زیاد مصروف کار طراحی روی قالین و نمد می باشد او از چند ماه بدینسو در آلمان زندگی میکند