امل سالن با خانم”طاهره شمس” فعال اجتماعی و مبارز سیاسی در افغانستان و آلمان. خانم شمس از سال های زیاد منحیث فعال حقوق زن فعالیت داشته و فعلا در آلمان زندگی میکند.

06/06/2022

امل سالن با خانم”طاهره شمس” فعال اجتماعی و مبارز سیاسی در افغانستان و آلمان

امل سالن با خانم”طاهره شمس” فعال اجتماعی و مبارز سیاسی در افغانستان و آلمان. خانم شمس از سال های زیاد منحیث فعال حقوق زن فعالیت داشته و فعلا در آلمان زندگی میکند.