امروز شماری از افغانهای مقیم برلین به همکاری سازمان یار، اتحاد و روز مراسم شمع افروزی را برای همدلی با آسیب دیدگان و بازماندگان شهدای حوادث اخیر در افغانستان برگذار کردند.
30/04/2022

مراسم شمع افروزی برای همدلی با آسیب دیدگان و بازماندگان شهدای حوادث اخیر در افغانستان

امروز شماری از افغانهای مقیم برلین به همکاری سازمان یار، اتحاد و روز مراسم شمع افروزی را برای همدلی با آسیب دیدگان و بازماندگان شهدای حوادث اخیر در افغانستان برگذار کردند.