Photo: Hans-Juergen Bauer/epd
27. مارس 2022

چرا برخی از افغانها از تجاوز روسیه بر اوکراین در صفحات مجازی حمایت می‌کنند؟

از تجاوز آشکار و بی‌رحمانه روسیه بر اوکراین یک ماه گذشت. در این مدت بیش از سه میلیون اوکراینی به خارج از کشور پناهنده شدند و حدود هفت میلیون نفر نیز در داخل اوکراین جابجا شدند. نیروهای متجاوز روسی بدون درنظر گرفتن اهداف نظامی از غیر نظامی به بمباردمان کور روی آورده اند و هیچ تفاوتی میان مکاتب، شفاخانه‌ها، کودکستان‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی و اهداف نظامی قایل نیستند و سیاست زمین سوخته در هر جایی که پای سربازان روس رسیده، را دنبال می‌کنند.

نگارنده،  تجاوز بی‌رحمانه ارتش سرخ اتحاد شوروی به افغانستان را به یاد دارم و سیاست “زمین سوخته” شوروی‌ها را از نزدیک دیده ام. زمانی که برکاروان نیروهای شوروی از یک روستا حمله می‌شد، آنوقت تمام روستا برای نیروهای متجاوز یک هدف مشروع بحساب می‌آمد و از زمین و هوا بمباران می‌شد، تا جایی که هیچ انسان و حتی حیوانی زنده نمی‌ماند و بعد از آن تانک‌ها و نفربرهای سنگین به تخریب و نابود کردن آنچه بر جا مانده بود، می‌پرداخت.

عین سیاست “زمین سوخته” که زمانی شوروی متجاوز در افغانستان اجرا کرد،  روسیه در سوریه و چچن انجام داد و حالا هم در حال اجرا کردن آن در اوکراین است. بعد از تجاوز روسیه به اوکراین که مغایر تمامی نورم‌های پذیرفته شده بین‌المللی است، برخی از افغان‌ها در صفحات مجازی از تجاوز روسیه استقبال کردند و حتی پوتین را قهرمان خواندند. در حالی که پوتین آشکارا از احیای شوروی سابق سخن گفته و او سیاست زمین سوخته اسلافش “شوروی سابق” را دنبال می‌نماید.

این گروه از افغان‌های حامی پوتین از دو حالت خارج نیستند، اولا افکار فاشیستی و تجاوزگر همانند پوتین دارند یا اینکه فجایعی که اسلافش بر افغانستان آوردند، بی خبر هستند. خرد حکم می‌کند که در مقابل متجاوز و زورگو باید ایستاد. آوارگی، جنگ، فرار از خانه و کاشانه، تحقیر و توهین در کشورهای خارجی را همه افغان‌های که در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند، تجربه کردند. اگر امروز زن و بچه یا پیر و چوان اوکراینی در نتیجه تجاوز روسها مجبورند از کشور شان فرار کنند، ما دیروز هنگام تجاوز شوروی و جنگ‌های تنظیمی از کشور مان فرار کردیم و حتی امروز با قدرت گرفتن طالبان متهجر صدها هزار افغان از کشور فرار کرده و یا در حال فرار هستند.

نورالله رحمانی

Photo: /epd