Photo: Dawod Adil

پل مهربانی از برلین تا کابل

روز شنبه کمپین “پل مهربانی از برلین تا کابل” در برلین برگزار شد. دست‌اندکاران این برنامه زنان اکتیویست افغان عضو انجمن‌های اتحاد، یار و گروه زنان رُز بودند. هدف برگزارکنندگان این برنامه فروش غذاهای سنتی و ارسال درآمد آن به زنان خودسرپرست در افغانستان بود