09/03/2022

تجمع اعتراضی زنان مقیم برلین، بمناسبت روز جهانی زن در حمایت از زنان در افغانستان.