گفتگو امل برلین با آقای توماس روتیگ تحلیلگر مسایل افغانستان در برلین

25/02/2022

گفتگو امل برلین با آقای توماس روتیگ تحلیلگر مسایل افغانستان در برلین

گفتگو امل برلین با آقای توماس روتیگ تحلیلگر مسایل افغانستان در برلین