روند تخلیه افراد در معرض خطر از افغانستان به آلمان چطور پیش می رود؟