آقای مهرجوی که از شش سال بدینسو در آلمان زندگی می کند، توانسته است استعداد اش را در زمینه هنر خطاطی بدرستی پرورش دهد

12/01/2022

گفتگو با علی مهرجویی خوشنویس افغانستانی در برلین

آقای مهرجوی که از شش سال بدینسو در آلمان زندگی می کند، توانسته است استعداد اش را در زمینه هنر خطاطی بدرستی پرورش دهد