29/11/2021

کاشت گل سرخ توسط بعضی از فرهنگیان مقیم برلین به یادبود از مردم رنج دیده افغانستان