نجمه یساری محقق ارشد موسسه حقوق خصوصی تطبیقی ​​و بین‌المللی ماکس پلانک در هامبورگ است که ریاست بخش حقوق کشورهای اسلامی را بر عهده دارد.

18/11/2021

گفتگو امل برلین با دکتر نجمه یساری محقیق حقوق خانواده درآلمان

نجمه یساری محقق ارشد موسسه حقوق خصوصی تطبیقی ​​و بین‌المللی ماکس پلانک در هامبورگ است که ریاست بخش حقوق کشورهای اسلامی را بر عهده دارد.