نجمه یساری محقق ارشد موسسه حقوق خصوصی تطبیقی ​​و بین‌المللی ماکس پلانک در هامبورگ است که ریاست بخش حقوق کشورهای اسلامی را بر عهده دارد.

18. نوامبر 2021

گفتگو امل برلین با دکتر نجمه یساری محقیق حقوق خانواده درآلمان

نجمه یساری محقق ارشد موسسه حقوق خصوصی تطبیقی ​​و بین‌المللی ماکس پلانک در هامبورگ است که ریاست بخش حقوق کشورهای اسلامی را بر عهده دارد.