16/11/2021

گزارش امل برلین ازشهرهامبورگ، هامبورگ دومین شهربزرگ آلمان پس ازبرلین وهشتمین شهراتحادیه اروپا است.