16. نوامبر 2021

گزارش امل برلین ازشهرهامبورگ، هامبورگ دومین شهربزرگ آلمان پس ازبرلین وهشتمین شهراتحادیه اروپا است.