افغان ها در برلین می گویند که چگونه این وضعیت را تجربه می کنند. یکی می گوید: از زمانی که طالبان حکومت را به دست گرفتند، احساس می کردم مرده ام.

7. نوامبر 2021

من خواهری دارم که مثل آب چشمه پاک است.

افغان ها در برلین می گویند که چگونه این وضعیت را تجربه می کنند. یکی می گوید: از زمانی که طالبان حکومت را به دست گرفتند، احساس می کردم مرده ام.