افغان ها در برلین می گویند که چگونه این وضعیت را تجربه می کنند. یکی می گوید: از زمانی که طالبان حکومت را به دست گرفتند، احساس می کردم مرده ام.

07/11/2021

من خواهری دارم که مثل آب چشمه پاک است.

افغان ها در برلین می گویند که چگونه این وضعیت را تجربه می کنند. یکی می گوید: از زمانی که طالبان حکومت را به دست گرفتند، احساس می کردم مرده ام.